Kommunale avgifter og gebyrer blir fastsatt av kommunestyret, og prisene blir vanligvis justert ved budsjettbehandlingen i desember hvert år.

Avgifter for vann og kloakk:

Årsavgifter:

 • Årsavgiften for vann er kr. 17,75 og for kloakk kr. 8,98 pr. m3 for målt eller stipulert forbruk.
 • Minimumsavgiften for eiendom som betaler etter måler er kr. 3.550.- for vann og kr. 1.796.- for kloakk.
 • Fritidsbolig som beatler årsavgift etter stipulert forbruk, betaler halv avgift.

Tilknytningsavgifter:

 • Tilknytningsavgiften settes til kr. 105,32 for vann og kr. 53,57 for kloakk pr. m2 leieareal for boliger og brutto gulvareal for andre bygg.
 • Tilknytningsavgiften ved første gangs tilknytning skal beregnes etter minimum 100 m2 leieareal/gulvareal
 • Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. (Denne vil komme i tillegg.)

Avgifter for feiing:

 • Feieravgiften settes til kr. 369.- pr. pipe
 • Avgiften er eksklusiv merverdiavgift.

Renovasjon-/miljøavgift

 • Kommunal miljøavgift kr. 87.- pr. husstand. Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon

Gebyr for tømming av slamavskillere, tette tanker m.v.

Lovhjemmel: Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensning og om avfall § 34.

Tømming av slamavskillere i henhold til fastsatt rute:

 • For tømming av slamavskillere som etter denne forskrift skal tømmes hvert 2. år, betales det et årlig gebyr på kr. 1.077.-
 • For tømming av slamavskillere som etter denne forskrift skal tømmes hvert 3. år, betales et årlig gebyr på kr. 713.-
 • For ekstra tømming ut over det som framgår av forskriften, betales for de faktiske kostnader etter regning
 • Merverdiavgift kommer i tillegg til oppgitte priser.

 Det er også fastsatt gebyrer for byggesaker, oppmålingssaker m.v.

Hele gebyrregulativet

Det kan søkes om reduserte kommunale avgifter. Dette kan være aktuelt når:

 • Eiendommen vil bli fraflyttet for ubestemt tid
 • Eiendommen vil bli fraflyttet for kortere tid
 • Eiendommen ønskes omdisponert fra bolig til fritidsbolig. 

Det er eget søknadsskjema for slike søknader. Se under menypunkt skjema.

Ansvarlig enhet

 • Navn: Teknisk/næring
 • Leder: Kurt Hjelvik
 • Telefon: 75685000
 • Epost post@sorfold.kommune.no
 • Postadresse: 8226 Straumen
 • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
 • Åpningstid: 07.30 - 15.00 Telefontid: 08.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 08.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)